Over de partners

Gemeente Rotterdam
Inwoners van Rotterdam gaan het experiment niet uit de weg en staan voor constante beweging. Als partner en programmapartner van het Stadmakerscongres wil Gemeente Rotterdam zich stevig positioneren als stedenbouwkundig laboratorium en ‘stadmakersstad’. Stadsontwikkeling geeft invulling aan de kernwaarde van het Stadmakerscongres: iedereen die zich betrokken voelt bij de stad kan vanuit zijn specifieke deskundigheid en ambitie bijdragen aan haar ontwikkeling.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie
Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het cultuurfonds voor architectuur, vormgeving, digitale cultuur en alle mogelijke crossovers. Het Stimuleringsfonds wil een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van de professionele ontwerppraktijk binnen en vooral ook tussen de disciplines. Het Stimuleringsfonds ondersteunt daarom vernieuwenhttps://www.theaterrotterdam.nl/de projecten en activiteiten van ontwerpers, makers en culturele instellingen in de creatieve industrie.

Theater Rotterdam
Theater Rotterdam staat voor grensverleggend, vaak interdisciplinair theater dat verschil, diversiteit en veelvormigheid wil vieren. Niet opheffen of harmoniseren, maar zien, tonen en gebruiken. Theater Rotterdam brengt mensen samen om theater te maken maar ook ontmoetingen te realiseren – om iets teweeg te brengen in het hoofd, in het hart en in Rotterdam.

Van Der Leeuwkring
Samen met de Van der Leeuwkring heeft AIR het Rotterdamse Stadmakerscongres geïnitieerd. Sinds 2005 werkt de Van der Leeuwkring aan de verbetering van de stad door Rotterdamse initiatieven te ondersteunen, het debat over de ruimtelijke kwaliteit van de stad ook onder opdrachtgevers te entameren en verbinding te leggen tussen praktijk en beleid. Jaarlijks nodigt de AIR namens de Van der Leeuwkring en Gemeente Rotterdam de Guest Urban Critic uit en wordt de Van der Leeuwprijs uitgereikt. De kring staat voor de voortdurende zoektocht naar het private initiatief met publieke waarde voor de stad.

Over de programmapartners

7 Square Endeavour
7 Square Endeavour is een internationaal samenwerkings- en verduurzamingsproject met als missie steden toekomstklaar te maken. Slim en innovatief omgaan met energie is een van de speerpunten van het project. Het Schouwburgplein fungeert hierbij als proeftuin voor nieuwe innovatieve technologieën, cyclische processen en businessmodellen. Het Rotterdamse plein is het eerste plein in een reeks van zeven wereldwijd.

Aankeilen!
Aankeilen! is een mix van lezing en dialoog waarin het Keilecollectief op zoek gaat naar meer inzicht in de voorwaarden voor een succesvolle transitie van het M4H/Makersdistrict Rotterdam. Het Keilecollectief is een groep professionals – bestaande uit Bekkering Adams architecten, GROUP A, De Urbanisten, HP architecten en Nieman raadgevende adviseurs – gehuisvest in M4H. Onder de paraplu van IABR presenteerden zij in juni een eerste reeks met en over M4H stakeholders. Wegens groot succes is Aankeilen! in oktober gecontinueerd met ondersteuning van het programmabureau M4H en is een derde reeks in februari 2019 (tijdens Art Rotterdam) in de maak.

Buitenplaats Brienenoord
Buitenplaats Brienenoord is een nieuwe projectruimte in ontwikkeling op het Eiland van Brienenoord. De Buitenplaats fungeert als denk- en werkplek met zicht op Rotterdam, middenin de natuur. Op dit moment is Buitenplaats Brienenoord Bouwplaats Brienenoord. In de komende maanden zal het initiatief een nieuw gebouw realiseren in samenwerking met SuperUse Studio waarbij ze zoveel mogelijk materiaal zal hergebruiken van het bestaande pand.

ConComCow
In een steeds veranderende omgeving met veeleisende klanten zijn nieuwe manieren van samenwerken nodig om aan nieuwe marktvragen te voldoen. ConComCow (Connecting Communities in Coworking) is in 2014 gestart met het ontwikkelen van nieuwe strategieën in de genetwerkte samenleving en het bieden van open innovatie op deze maatschappelijke en economische uitdagingen. Als onderdeel van en in wisselwerking met een complex web van technologie, markten, instituties, beleid en cultuur uiteraard.

Emi op Zuid
Rotterdam Zuid kenmerkt zich door een stapeling van complexe problemen op sociaal, economisch en fysiek gebied. EMI op Zuid staat voor samenhang in deskundigheid; het anders inzetten van middelen en gedegen, op praktijkvragen gericht, onderzoek. Met een sterk veranderde bevolkingssamenstelling en een enorme bouw- en ontwerpdrift is Rotterdam een stad die zichzelf steeds opnieuw uitvindt.

Hart van Zuid
Hart van Zuid Rotterdam is de grootstedelijke gebiedsontwikkeling op en om het Zuidpleingebied. Dit project heeft als doel Hart van Zuid te maken tot een aantrekkelijke, veilige en gastvrije urban hotspot: het kloppend hart van Rotterdam Zuid en omgeving. Hart van Zuid bouwt aan een prettige en gezonde leefomgeving door een programmamix met ontspanning, werk, wonen, winkelen en ontmoeten. Tevens investeert Hart van Zuid in talentontwikkeling en werkgelegenheid.

Humankind
In een multidisciplinair team transformeert Human Kind City de stad. Zij streeft betekenisvolle verandering na door een holistische benadering. Dit gaat niet alleen over de fysieke ruimte, maar ook sociale, culturele en psychologische factoren. Het werk van Human Kind City helpt steden versnellen in de transitie naar ‘urban happiness for all’.

IABR
De Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) is zowel kennisinstelling als cultureel platform met als belangrijkste doelstelling het doelgericht inzetten van de kracht van verbeelding en ontwerp voor daadwerkelijke verandering. De IABR is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een belangrijk internationaal platform voor de actuele ontwikkelingen in de architectuur, met name de stedenbouw. Sinds 2004 richt de IABR zich vooral op de toekomst van de stad, waar over een aantal decennia bijna 80% van de wereldbevolking meer dan 90% van onze welvaart zal produceren – en dat moet op een duurzame manier.

Rotterdamse Academie van Bouwkunst
Bij de Rotterdamse Academie van Bouwkunst leren studenten ruimte maken voor een betere samenleving. Duurzamer, expressiever of doelmatiger – de Academie helpt studenten daarvoor ideeën, stijl en vakmanschap te ontwikkelen. Vanuit een kleinschalige community van studenten en docenten uit de beroepspraktijk leren we ruimte optimaal te ontwerpen.

serVies
Architect Iris de Kievith en ontwerper Annemarie Piscaer vonden een manier om fijnstof te oogsten en te gebruiken als glazuur voor keramiek. Daarmee ontwikkelen ze een nieuw servies. Dit initiatief begon vanuit een overlappende interesse voor materiaal (her)gebruik en de noodzaak van een gezondere leefomgeving.

SKAR
SKAR gelooft dat de creatieve sector significant bijdraagt aan het culturele, economische en ruimtelijke succes van Rotterdam. Het SKAR-netwerk van werkruimtes en creatieven draagt bij aan de groei van Rotterdam tot creatieve pioniersstad. SKAR biedt betaalbare werkruimte, creëert ontmoetingsplekken en legt verbindingen.

Stichting Brugwachtershuisjes
Stichting Brugwachtershuisjes heeft als doel om leegstaande brugwachtershuisjes een nieuwe bestemming te geven. Brugwachtershuisjes zijn vaak zorgvuldig ontworpen huisjes op markante plekken in een stedelijke of landelijke omgeving. De stichting heeft de overtuiging dat een positieve beleving van deze huisjes het beste gewaarborgd wordt door deze een nieuwe functie te geven. 

Stichting Dit is zuid
Dit is Zuid gelooft dat de identiteit van een stadsdeel primair wordt ontleend aan verhalen van bewoners en bezoekers en secundair aan staal, beton en steen. Door deze verhalen op te halen en te vertellen tijdens tours, evenementen en op de Kaart van Zuid verbindt Dit is Zuid werelden van bewoners met verschillende culturele en economische achtergronden, geeft ze vorm aan identiteit van dit stadsdeel en maakt ze Rotterdam-Zuid tot een zichtbaar gebied van betekenis.​

Stichting Hart voor Prins Alexander
De Stichting Hart voor Prins Alexander is een initiatief van bewoners en ondernemers die overtuigd zijn van de kwaliteiten die het Rotterdamse stadsgebied Prins Alexander. Om deze kwaliteiten zichtbaarder te maken en na te denken over toekomstige ontwikkelingen organiseert de stichting activiteiten met bewoners en ondernemers, onderwijsinstellingen en lokale en stedelijke organisaties.

Stichting Plezierrivier de Rotte
De onafhankelijke Stichting Plezierrivier De Rotte wil de aantrekkelijkheid en bekendheid van het gebied rondom de Rotte vergroten. Doel is de rivier de Rotte in samenhang met haar omgeving te positioneren, profileren en branden als één gebied met unieke, waardevolle kwaliteiten: kleinschalig, bron van plezier en ontspanning en met een rijke historie.

Stichting Venture Café Rotterdam
Stichting Venture Café Rotterdam is een non-profit organisatie die bouwt aan een gemeenschap die innovatie in de regio versnelt. Venture Café biedt programma en netwerkgelegenheden voor een brede doelgroep studenten, start-ups, ondernemers, investeerders et cetera. Venture Café werkt aan de uitbreiding, toegankelijkheid en ondersteuning van dit netwerk om innovatieve ideeën tot realisatie te brengen.   

Veldacademie
Iedereen heeft ideeën en kennis voor een betere stad. Veldacademie verbindt ruimtelijk en sociale vraagstukken uit de stad aan onderwijs. Studenten van verschillende opleidingen en onderwijsinstellingen werken samen aan praktijkopgaven. Op het Stadmakerscongres organiseert Veldacademie ter plekke studio’s waar geleerd, gediscussieerd, onderwezen en gewerkt zal worden.

Vereniging Deltametropool
Vereniging Deltametropool is initiator van onafhankelijk ontwerpend onderzoek naar metropoolontwikkeling in Nederland en de Euro-Deltametropool. Pionierend op demografische, economische en bestuurlijke uitdagingen en kansen van de groeiende metropool biedt de vereniging bestuurders en beleidsmakers praktische verbeteringen op het gebied van welvaart, infrastructuur, duurzaamheid en levenskwaliteit. Hiermee zorgt ze voor een weerbare en op de toekomst gerichte internationale positionering van Nederland.

X